nycklar
Lista på juridiskt skyddade nycklar hittar du på denna länk

Medlemskap

medlemmar2


Medlemskap i SEM Group

SEM Groups medlemmar är både mindre, medelstora och större företag som verkar inom fysisk och elektronisk säkerhet.

  • SEM Group är den naturliga plattformen och mötesplatsen för tillverkare och leverantörer.

  • SEM Group öppnar upp för ett bredare medlemsunderlag. Många nya företag startas och utvecklas inom den växande säkerhetsbranschen.

  • SEM Group är parten för samverkan mellan branschens övriga aktörer.

  • SEM Group är också branschens remissinstans och intressebevakare, där styrelse och medlemmar som initiativtagare kan agera via branschgemensamma aktiviteter.

  • SEM Group är medlem i ARGE, den europeiska lobbing organisationen inom säkerhetsutrustning och i SWESEC, svenska säkerhetsföretag.

  • SEM Group kommer att öka sin proaktivitet gentemot myndigheter och organisationer. Riktningen mot en starkare och mer enad branschröst är tydlig. Samtidigt kommer SEM Group att sträva mot att göra Norden till en ledande säkerhetsregion med en allt högre säkerhetsstandard.

  • Att vara lyhörd för nya EU-direktiv och föra ut det till medlemmarna i ett tidigt skede, innan de övergår till att bli styrande regler är också en viktig strategi i SEM Groups kommande agerande..

SEM Group är i Sverige med i SäkerhetsBranschen med totalt 440 företag och 33 000 medarbetare.
Internationellt är SEM Group medlem i ARGE (The European Federation of Associations of Locks and Builders Hardware Manufacturers) med över 230 europeiska tillverkare av säkerhetsprodukter.

ARGE bedriver branschspecifika frågor när det gäller standards inom EU-området och fungerar som rådgivare i tekniska frågor, bland annat för Europeiska Standardiseringskommissionen (CEN).
Medlemmarnas möjligheter till påverkan och utformning är stora.

Vi föreslår att Du som verkar inom SEM Groups område men ännu inte har tagit beslut attansöka om medlemskap, snarast hör av Dig till SEM Groups kansli.

Vi vet att tillsammans blir vi starkare!


SEM Group stadgar

Länk till medlemsansökan pdf eller Wordformulär